ROYO RESIDENCE

12275 SW. 92nd AVENUE MIAMI, FLORIDA 33176